Prawo do odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: GPS1.pl Przemysław Pietraszewski; ul.Grunwaldzka 73; Bydgoszcz 85-239

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Numer oraz data zamówienia / ID aukcji Allegro

– Numer oraz data odbioru przesyłki

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

 Numer telefonu

– Nazwa oraz numer konta bankowego na który ma być dokonany zwrot:

Kwota:

Bank:

– Dowód zawarcia umowy sprzedaży np. paragon lub faktura VAT (*):   

............................................

Podpis Konsumenta(-ów)